ติดต่อเรา

กลุ่มงานจราจร กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-205-3155