คำร้องขอผ่อนผันการบรรทุกขนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าวประจำปีการผลิต 2565/66

การอนุเคราะห์ผ่อนผันให้รถบรรทุกขนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งมีความกว้างเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ เมื่อบรรทุกแล้วรถเกี่ยวนวดข้าวจะมีความกว้างกว่ารถที่ใช้บรรทุกข้างละประมาณ 30 เซนติเมตร โดยใช้เส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566


ผู้ได้รับการผ่อนผันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรโดยเคร่งครัด

2. จัดให้มีสิ่งยึดสิ่งของที่บรรทุกกับตัวรถอย่างมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สิ่งที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

3. หากบรรทุกยาวเกินตัวรถขณะรถอยู่ในทางเดินรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ผู้ขับขี่ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้นให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร